Program wychowania przedszkolnego
"OD PRZEDSZKOLAKA DO PIERWSZAKA"

Autor: Iwona Broda

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Niniejszy program wychowania przedszkolnego jest zgodny z aktualną podstawą programową wychowania przedszkolnego. Opisuje proces wychowania i kształcenia dzieci w wieku 3-6 lat, pozwalając różnicować go w zależności od potrzeb i możliwości przedszkolaków. Stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Uwzględnia potrzeby i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Skonstruowany jest w sposób przejrzysty, konkretny i spójny. Jest innowacyjny w zakresie układu treści, metod pracy, wartościowy wychowawczo i dydaktycznie. Program ukierunkowany jest na wielostronny rozwój dziecka, zgodnie z jego wiekiem i możliwościami rozwojowymi. Zaproponowane w programie metody i formy pracy angażują wszystkie zmysły i wykorzystują różne typy inteligencji. Wskazane treści kształcenia mają na celu rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie ciekawości i pobudzanie wyobraźni współczesnych przedszkolaków. Łączą tematy tradycyjne (np. treści związane z następstwem pór roku, obchodzonymi świętami czy tematami społecznymi) z nowymi, bliskimi dziecku (np. kosmos, misie na świecie - gatunki niedźwiedzi).

Programy zajęć
rozwijających zainteresowania dzieci

Język angielski

Podstawowym celem zajęć jest nauka języka angielskiego poprzez realizację programu Musical Babies. Odbywa się to poprzez poznawanie prostych słów i zwrotów angielskich za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowe włączanie się dzieci w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności. Powyższe przyczynia się także do kształcenia w przedszkolakach wyczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.

Basen

Pływanie i zabawy w wodzie stanowią przyjemną formę integracji dzieci jednocześnie oswajając je ze środowiskiem wodnym. Prowadzenie zajęć w formie zabawowej przy użyciu przyborów i zabawek do pływania nie tylko uczą dzieci podstawowych elementów pływania, ale również stymulują rozwój fizyczny oraz zmniejszają ryzyko powstawania wad postawy.

Czytelnictwo

Wiek przedszkolny to czas, w którym kształtują się nawyki dziecka, w tym również czytelnicze. Warto więc wykorzystać ów moment, tym bardziej, że czytając dzieciom, poszerzamy ich wiedzę o człowieku, o świecie, dostarczamy naszym pociechom całe bogactwo przeżyć. Kontakt z książką wzbogaca słownictwo dziecka, jego wyobraźnię; książki rozszerzają świat jego uczuć i myśli. Kontakt z literaturą, jeśli jest dostatecznie żywy głęboko rozwija osobowość dzieci. Kiedy dziecko słucha ciekawej książki, przeżywa losy bohaterów, uczy się oceniać postępowanie książkowych postaci, odróżniać to co jest dobre, od tego co jest złe. Czytanie kształtuje wewnętrzny świat dziecka, a odpowiednio dobrana literatura pomaga budować system wartości i wskazuje życiowe priorytety. Wychowanie do czytania powinno rozpocząć się jak najwcześniej. Nieumiejętność czy stronienie od czytania może spowodować nienadążanie za zmianami, a w konsekwencji wykluczenie informacyjne. Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się czytelnikiem, a zamiłowanie do czytania musi być pobudzane przez inne osoby.

Plastyka

Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form działalności dziecka w wieku przedszkolnym. Dzięki plastyce dziecko nie tylko pobudza i wyraża swoje myśli i emocje, ale również zaspakaja potrzebę ekspresji. Jednym z wielu zadań przedszkola jest stymulowanie rozwoju takich zdolności dzieci, dzięki którym kształtują one swoją osobowość, zwiększając tym samym szansę powodzenia w szkole i w życiu. Przedszkole ma stworzyć dzieciom warunki, w których znajdą odwagę, aby podjąć wyzwania i wykorzystać własne możliwości oraz zdolności, uczyć wiary we własne siły jak również starać się usuwać zahamowania, poczucie niepewności. Wydaje się oczywiste, że jednym z lepszych a być może najlepszym sposobem wspomagającym wszechstronny rozwój dziecka a przy tym harmonijny rozwój osobowości są zajęcia plastyczne.

Realizacja działania ma na celu:

 • Kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej- stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem,
 • Wyrażanie swojej wiedzy, przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu,
 • Kształtowanie twórczej postawy, kreatywności,
 • Aktywizowanie procesów poznawczych,
 • Kształtowanie zainteresowania wytworami artystycznymi - dziełami sztuki poprzez obcowanie z malarstwem (reprodukcje obrazów), architekturą, wytworami sztuki ludowej, fotografią,
 • Rozwijanie wrażliwości zmysłowej, estetycznej,
 • Kształtowanie umiejętności współdziałania w zespole,
 • Odkrywanie i budzenie wiary we własne możliwości i zdolności,
 • Rozwijanie dyspozycji psychicznych – samodzielności, wytrwałości, umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, własnego potencjału pozytywnych wartości.

Przyroda

Przedszkole powinno wyposażyć dzieci w elementarne wiadomości na temat przyrody, jej znaczenia w życiu człowieka i zwierząt, a także sukcesywnie wprowadzać podstawowe elementy ochrony środowiska naturalnego. Ta pierwsza instytucja edukacyjna w życiu dziecka poprzez różnorodne działania w tym zakresie ma na celu kształtować w nim postawę ekologiczną, która powinna charakteryzować się szeroką zdolnością percepcji wobec zjawisk przyrodniczych, ciekawością świata i praw nimi rządzących, odpowiedzialnością wobec wszelkich form życia, poczuciem więzi z przyrodą i ludźmi. Działania jakie mogą zaproponować nauczyciele dzieciom w wieku przedszkolnym, by dostarczyły one ich wychowankom możliwości poznawania przyrody poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami muszą być oparte na szeroko rozumianej aktywności, gdzie dziecko będzie miało możliwość ” szukać, badać, eksperymentować, obserwować, zbierać i klasyfikować” przyrodę. Tylko dzięki takim działaniom dziecko w wieku przedszkolnym ma szansę w pełni poznać otaczający je świat oraz rozwijać zwije zainteresowania.

Formy pracy:

 • Wycieczki tematyczno-poznawcze,
 • Spacery połączone z obserwacją,
 • Zabawy badawcze,
 • Zajęcia inspirowane przez nauczyciela,
 • Zajęcia i zabawy podejmowane z własnej inicjatywy przez dzieci,
 • Prace społeczno-użyteczne.

Informatyka

Informatyka, to dziedzina wiedzy i działalności człowieka, która zajmuje się przetwarzaniem informacji za pomocą komputerów i odpowiedniego oprogramowania. Nie ma wątpliwości, że komputer (tablet) w dzisiejszej dobie jest nowoczesnym narzędziem edukacyjnym, o szerokich możliwościach zastosowania. Rozwija zainteresowania uczniów, samodzielność, dostarcza rozrywki i relaksu. Pomaga w nauce czytania, pisania, liczenia, klasyfikacji, nauki kolorów, figur geometrycznych, rozwiązywania innych zadań. Program ma na celu rozwijanie kompetencji, naukę logicznego myślenia, zachęcenie przedszkolaków do współpracy w grupie, kształtowanie dobrych nawyków cyfrowych oraz upowszechnianie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z nowoczesnych technologii. W czasie trwania zajęć dzieci będą rozwijać podstawowe funkcje poznawcze, takie jak pamięć, koncentracja uwagi, analiza, synteza wzrokowa i słuchowa oraz koordynacja ruchowa. Głównym założeniem jest pokazanie dzieciom, że komputer nie służy tylko do zabawy, gier i oglądania filmów. Program ma uświadomić najmłodszym, że przy pomocy zwykłego laptopa/tabletu można wykreować wiele różnych rzeczy. Dzieci nauczą się myślenia programistycznego, które niedługo może okazać się tak samo niezbędną do funkcjonowania we współczesnym świecie umiejętnością, jak czytanie czy pisanie.

Tablet (laptop) dla przedszkolaka ma wiele zalet. Przede wszystkim wspomaga proces edukacji przedszkolnej, bowiem pomaga rozwijać:

 • Logiczne myślenie (różne typy zadań wymagające różnych rozwiązań),
 • Wytrwałość i cierpliwość (konieczne jest dokładne rozwiązywanie zadań, które daje możliwość przejścia do kolejnych etapów),
 • Szybkie podejmowanie decyzji i refleks,
 • Spostrzegawczość,
 • Zręczność i sprawność manualną (obsługa paluszkiem i rysikiem; część zadań wymaga precyzji),
 • Podzielność uwagi (kontakt z nauczycielem podczas pracy na tablecie),
 • Szybsze przyswajanie pojęć abstrakcyjnych i złożonych.

LEGO edukacja

Klocki LEGO są zabawką znaną od dziesięcioleci, którą doskonale pamiętamy z własnego dzieciństwa. Posiadają one szereg zalet, które warto wykorzystać w kształtowaniu umysłów dzieci. Warto zatem, aby nauczyciele przedszkola wprowadzali twórcze zabawy z użyciem klocków, niezwykłe pomysły na interesujące i rozwijające dla przedszkolaków zabawy, które jednocześnie uczą. Klocki są doskonałym narzędziem stymulującym wielopłaszczyznowy rozwój dziecka. Klocki Lego to wspaniałe narzędzie, które rozwija umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, ćwiczy pamięć dziecka oraz poprawia jego zdolności manualne i koordynację wzrokowo-ruchową. Zwykła z pozoru zabawa może rozbudzić zainteresowania malucha oraz nauczyć je umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów. Klocki są również znakomitym treningiem dla umiejętności planowania, wnioskowania oraz postrzegania świata i zależności wizualno-przestrzennych. Z tego względu warto je wykorzystać w trakcie zajęć przedszkolnych.

Realizacja działania ma na celu:

 • Nabywanie umiejętności logicznego myślenia,
 • Przyswajanie wiedzy z zakresu m.in. matematyki, przyrody,
 • Ćwiczenie pamięci i koncentracji,
 • Nabywanie umiejętności społecznych,
 • Doskonalenie zdolności manualnych,
 • Rozwijanie wyobraźni i stymulowanie kreatywności,
 • Rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • Ćwiczenie koncentracji,
 • Nauka konstruowania i rozwiązywania problemów,
 • Ulepszanie pracy w zespole poprzez podnoszenie poziomu empatii i wzajemnego słuchania się z szacunkiem i uwagą,
 • Rozwijanie precyzji, spostrzegawczości i cierpliwości, umiejętności motorycznych,
 • Umożliwienie rozwijania pasji poznawania i odkrywania,
 • Wyciszanie i niwelowanie napięcia układu nerwowego,
 • Nauka otwartości i odblokowywania dzieci nieśmiałych,
 • Wzmacnianie samooceny poprzez rozwiązywanie problemów i realizację zadań,
 • Zdolności konstrukcyjne,
 • Podstawowe kompetencje matematyczne,
 • Podstawy nauki i techniki.

Programy edukacyjno-społeczne

Klub Naszej Ziemi

Program popularyzujący ochronę natury przez dzieci w wieku przedszkolnym poprzez poszerzanie wiedzy przyrodniczo-ekologicznej.

Akademia Aquafresh

Program propagujący edukację zdrowotną, koncentrujący się na tematyce dotyczącej zasad prawidłowej higieny jamy ustanej i jej wpływu na zdrowie.

Paczka świąteczna

Akcja charytatywna zorganizowana wśród przedszkolaków i ich rodziców oraz kadry naszego przedszkola, której celem jest zebranie pomocnych gadżetów dla potrzebujących wsparcia dzieci. Wydarzenie to jest działaniem społecznym i ma na celu wywołanie uśmiechu i radości na twarzy dzieci :) co za tym idzie naszym również...

Podpisz pieska

Głównym celem przedmiotowej akcji jest edukacja humanitarna dzieci mająca na celu kształtowanie młodego, odpowiedzialnego, zaangażowanego społeczeństwa, ceniącego i szanującego wszystkie żywe istoty.

Cała Polska czyta dzieciom

Program propagujący ideę codziennego czytania dzieciom jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju (psychicznego, umysłowego, społecznego i moralnego).

Wózki za nakrętki

Akcja charytatywna, która polega na zbiórce plastikowych nakrętek. Za zgromadzone i przekazane dla organizatora nakrętki, otrzymuje on pieniądze, które w całości przeznacza na zakup wózków inwalidzkich osobom potrzebującym.

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ